Streckenfahrplan

 

Zug Startbahnhof Zielbahnhof
S 9999051 (NRB)  05:26  München-Pasing  Deisenhofen  05:45
S 9999052 (NRB)  05:55  Deisenhofen  München-Pasing  06:14
S 9999053 (NRB)  06:26  München-Pasing  Deisenhofen  06:45
S 9999054 (NRB)  06:55  Deisenhofen  München-Pasing  07:14
S 9999055 (NRB)  07:26  München-Pasing  Deisenhofen  07:45
S 9999056 (NRB)  07:55  Deisenhofen  München-Pasing  08:14
S 9999057 (NRB)  08:26  München-Pasing  Deisenhofen  08:45
S 9999058 (NRB)  08:55  Deisenhofen  München-Pasing  09:14
S 9999059 (NRB)  09:26  München-Pasing  Deisenhofen  09:45
S 9999060 (NRB)  09:55  Deisenhofen  München-Pasing  10:14
S 9999061 (NRB)  10:26  München-Pasing  Deisenhofen  10:45
S 9999062 (NRB)  10:55  Deisenhofen  München-Pasing  11:14
S 9999063 (NRB)  11:26  München-Pasing  Deisenhofen  11:45
S 9999064 (NRB)  11:55  Deisenhofen  München-Pasing  12:14
S 9999065 (NRB)  12:26  München-Pasing  Deisenhofen  12:45
S 9999066 (NRB)  12:55  Deisenhofen  München-Pasing  13:14
S 9999067 (NRB)  13:26  München-Pasing  Deisenhofen  13:45
S 9999068 (NRB)  13:55  Deisenhofen  München-Pasing  14:14
S 9999069 (NRB)  14:26  München-Pasing  Deisenhofen  14:45
S 9999070 (NRB)  14:55  Deisenhofen  München-Pasing  15:14
S 9999071 (NRB)  15:26  München-Pasing  Deisenhofen  15:45
S 9999072 (NRB)  15:55  Deisenhofen  München-Pasing  16:14
S 9999073 (NRB)  16:26  München-Pasing  Deisenhofen  16:45
S 9999074 (NRB)  16:55  Deisenhofen  München-Pasing  17:14
S 9999075 (NRB)  17:26  München-Pasing  Deisenhofen  17:45
S 9999076 (NRB)  17:55  Deisenhofen  München-Pasing  18:14
S 9999077 (NRB)  18:26  München-Pasing  Deisenhofen  18:45
S 9999078 (NRB)  18:55  Deisenhofen  München-Pasing  19:14
S 9999079 (NRB)  19:26  München-Pasing  Deisenhofen  19:45
S 9999080 (NRB)  19:55  Deisenhofen  München-Pasing  20:14